ภาคเหนือ ภาคใต้ชายแดน ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคใต้

ภาค ใต้

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี สงขลา

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง สตูล