สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรชั้นนำด้านดาราศาสตร์ ที่ได้รับการยอมรับระดับสากล

พันธกิจ

1. ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาด้านดาราศาสตร์ 2. สร้างเครือข่ายการวิจัยและวิชาการด้านดาราศาสตร์ในระดับชาติและนานาชาติกับสถาบันต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 3. ส่งเสริมสนับสนุน และประสานความร่วมมือด้านดาราศาสตร์กับหน่วยงานอื่นของรัฐ สถาบันการศึกษาอื่นที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 4. บริการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านดาราศาสตร์สถานที่ติดต่อ

191 อาคารสิริพาณิชย์ ถนนห้วยแก้ว ตำลบลสุเทพ อำเภอเมือง จ.เชียงใหม่ 50200