หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรแห่งชาติในการอนุรักษ์ภาพยนตร์ สื่อโทรทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่องที่ได้มาตรฐานระดับโลก รวมทั้งเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้และบริการให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้ใช้ประโยชน์สูงสุด

พันธกิจ

1. จัดหา รวบรวม ประเมินค่า คัดเลือก และจัดทำระบบทะเบียนภาพยนตร์และ สิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์ เพื่อเก็บรักษาไว้เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของชาติและเป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ 2. สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์เพื่อปฏิบัติการและให้บริการอนุรักษ์ภาพยนตร์ตลอดจนสิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์ 3. ศึกษา วิจัย ตลอดจนสนับสนุนการทำวิจัยเกี่ยวกับภาพยนตร์ และสนับสนุนให้มีการใช้ภาพยนตร์เป็นเครื่องมือในการทำวิจัยในสาขาวิชาอื่น ๆ 4. ให้บริการสาธารณะเพื่อการศึกษา ค้นคว้า และการใช้ประโยชน์จากภาพยนตร์ รวมทั้ง สิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์ ตลอดจนข้อมูลต่าง ๆ ที่หอภาพยนตร์มีอยู่ 5. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ภาพยนตร์ในฐานะเป็นสื่อการศึกษางานศิลปวัฒนธรรม และการบันเทิง และเป็นแหล่งให้การศึกษาเรียนรู้นอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษาตลอดชีวิต 6. จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่เกี่ยวกับภาพยนตร์ เพื่อเผยแพร่เป็นวิทยาการและผลงานด้านภาพยนตร์ต่อสาธารณะ 7. เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านภาพยนตร์ ตลอดจนเชื่อมโยงข้อมูลด้านภาพยนตร์กับ หอภาพยนตร์นานาชาติ สถาบันการศึกษาและหน่วยงานด้านภาพยนตร์อื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศ 8. เป็นสมาชิกภาพและเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานหรือองค์การระหว่างชาติ ที่เกี่ยวเนื่อง กับกิจการของหอภาพยนตร์ ทั้งนี้ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีสถานที่ติดต่อ

94 หมู่ 3 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170