ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรวิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักของประเทศในการเป็นศูนย์ข้อมูลและแหล่งเรียนรู้ด้านมานุษยวิทยา

พันธกิจ

1. ดำเนินงานวิจัย รวบรวม เผยแพร่ ให้บริการข้อมูล และข้อสนเทศในสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 2. รวบรวมข้อมูลที่มีคุณค่าทางวิชาการในสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ โดยเน้นข้อมูลที่เกี่ยวกับประเทศไทย และประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3. ศึกษา ค้นคว้า เพื่อพัฒนาและจัดระเบียบข้อมูลในสาขาสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ 4. ร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาหรือสถาบันอื่นไม่ว่าเป็นของรัฐหรือเอกชนในการผลิตนักวิจัยในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 4/1)ดำเนินการจัดและสนับสนุนการจัดฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร จากภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรม เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือวัฒนธรรมของท้องถิ่น และของชาติอย่างยั่งยืน 5. ให้บริการข้อมูลและข้อสนเทศ รวมทั้งพัฒนาเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์อันเกี่ยวกับงานและการบริการของศูนย์เพื่อเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนกับสถาบันและหน่วยงานอื่น 6. ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่นการจัดพิมพ์เอกสาร การจัดทำสื่อโสตทัศน์ การสัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดนิทรรศการ เป็นต้น 7. เป็นศูนย์กลางเครือข่ายข้อมูลเชื่อมโยงกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศสถานที่ติดต่อ

20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170