สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (เปลี่ยนจาก สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์)

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (เปลี่ยนจาก สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์)วิสัยทัศน์

ขับเคลื่อนความเชื่อมโยงภาครัฐสู่บริการที่ดีแก่ประชาชนและสังคมไทย Driving the connected government for smarter work and better quality of life for citizen

พันธกิจ

1. พัฒนา บริหารจัดการ และให้บริการโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศในส่วนที่เกี่ยวกับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 2. ศึกษา วิจัย พัฒนา และเสนอแนะแนวทาง มาตรการ และมาตรฐานด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 3. ให้คำปรึกษา บริการด้านวิชาการ และบริหารจัดการโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 4. ส่งเสริม สนับสนุน และจัดอบรมเพื่อยกระดับทักษะความรู้ความสามารถด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สถานที่ติดต่อ

ชั้น 17 อาคารบางกอกไทย ทาวเวอร์ 108 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400