สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)วิสัยทัศน์

ทำให้ธุรกรรมออนไลน์ทุกระดับเกิดขึ้นได้สะดวก และมั่นคงปลอดภัย ตามมาตรฐานสากล

พันธกิจ

1. พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ 2. พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน 3. ศึกษาความต้องการโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศที่จะรองรับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐในด้านต่างๆ เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ 4. ศึกษา วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จำเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 5. ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเผยแพร่ความรู้ และการให้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนดำเนินการฝึกอบรมเพื่อยกระดับทักษะเกี่ยวกับมาตรฐาน ความมั่นคงปลอดภัย หรือกรณีอื่นใดเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์สถานที่ติดต่อ

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ เลขที่ 120 ม.3 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ชั้น 7 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210