สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติวิสัยทัศน์

เป้าหมายสูงสุดในการพัฒนาระบบมาตรวิทยาของประเทศไทย ที่กำหนด ร่วมกันโดยผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholder) ทั้งหมดภายใต้ระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ แผนแม่บทพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติฉบับที่ 3 ได้กำหนดวิสัยทัศน์ของการพัฒนา ระบบมาตรวิทยาไว้ ดังนี้ ระบบมาตรวิทยาเข้มแข็งเพื่อโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศที่ เป็นระบบและมีสมรรถนะ สนับสนุนการสร้างนวัตกรรม ยกระดับประเทศไทย สู่กลุ่มประเทศที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงและมีการพัฒนาที่ยั่งยืน

พันธกิจ

เพื่อให้การดำเนินงานของแผนแม่บทฯ บรรลุวิสัยทัศน์ข้างต้น และเป็นไปตามพระราชบัญญัติ พัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 จึงมีการกำหนดพันธกิจของแผนแม่บทฯ ดังต่อไปนี้ 1. จัดหา พัฒนาและเก็บรักษามาตรฐานการวัดแห่งชาติ และวัสดุอ้างอิง ซึ่งเป็นที่ ยอมรับในระดับสากล ให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้งานภายในประเทศ 2. สร้างเครือข่าย และพัฒนาห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ทดสอบและสอบเทียบใน ประเทศ ให้มีเพียงพอต่อความต้องการ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 3. บูรณาการในการสร้าง และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพ ให้เป็นที่ยอมรับ ในระหว่างประเทศ 4. พัฒนาองค์ความรู้ด้านมาตรวิทยา เพื่อนำไปสร้างนวัตกรรม ยกระดับความสามารถ ภาคการผลิตและบริการ รวมถึงภาคเศรษฐกิจอื่นๆภายในประเทศ 5. สร้างผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน เช่น ด้านการคุ้มครองทางการค้า และผู้บริโภค ด้านสาธารณสุขและความปลอดภัย ด้านสิ่งแวดล้อม ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมสถานที่ติดต่อ

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3/4-5 หมู่ 3 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120