ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรกลางในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สู่สังคมสันติสุข

พันธกิจ

1. ขับเคลื่อนการปฏิบัติให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 2. สนับสนุนการรวมพลังของเครือข่ายทางสังคม และประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน รวมทั้งการจัดประชุมสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติที่สอดคล้องกับแนวทางหรือกรอบการดำเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2550 เพื่อพัฒนาคุณธรรมความดีที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย 3. ดำเนินการและสนับสนุนการศึกษาวิจัย ค้นคว้า พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม เกี่ยวกับการปลูกฝังคุณธรรมความดีในสังคมไทยและนานาชาติ เผยแพร่องค์ความรู้ รณรงค์ ปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับเครือข่ายทางสังคม และเป็นศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมความดี 4. ส่งเสริมการสร้างและพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งพัฒนากระบวนการรับรองการเป็นองค์กรคุณธรรมให้กับเครือข่ายทางสังคมสถานที่ติดต่อ

ชั้น 16-17 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 69 ถนนวิภาวดีรังสิต สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400