สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)

สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)วิสัยทัศน์

ป็นองค์การบริหารสภาพคล่องทางการเงินให้กับกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อตอบสนองตามนโยบายรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพมีธรรมาภิบาล

พันธกิจ

1. จัดหาเงินให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงนำไปชดเชยราคาน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อรักษาระดับราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศไม่ให้สูงเกินกว่าระดับที่คณะรัฐมนตรีกำหนด 2. ดำเนินการใด ๆ ตามนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารกองทุนพลังงานสถานที่ติดต่อ

เลขที่ 555/2 ศูนย์เอ็นเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคาร B ชั้น 11 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900