สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)วิสัยทัศน์

บริหารจัดการให้ประเทศมีความมั่นคงด้านวัคซีน ภายใต้เป้าหมายสูงสุด คือ ให้ประเทศเป็นผู้นำด้านวัคซีนและชีววัตถุระดับโลก ใน 20 ปีข้างหน้า

พันธกิจ

1. บริหารจัดการเพื่อการบูรณาการและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติ 2. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและการผลิตวัคซีนให้มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอ สำหรับที่จะใช้ทั้งในสถานการณ์ปกติและในสถานการณ์ฉุกเฉิน 3. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำร่างนโยบายและแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ 4. สร้างเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีน และประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 5. เป็นศูนย์พัฒนาข้อมูลและสร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการพัฒนาวัคซีน 6. ให้บริการทางวิชาการ และฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีนของประเทศสถานที่ติดต่อ

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ อาคาร 4 ชั้น 5 ตึกสถาบันบำราศนราดูร เลขที่ 38 ซอยติวานนท์ 14 ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000