สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)วิสัยทัศน์

สพค. เป็นศูนย์กลางของการบริหารจัดการแบบบูรณาการเพื่อยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพยั่งยืน สอดคล้องกับศักยภาพของจังหวัดภาคเหนือตอนบน

พันธกิจ

1) วางแผน พัฒนา และบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว ที่พัก ศูนย์ประชุม และกิจการที่ต่อเนื่องเพื่อการพัฒนาพิงคนคร 2) พัฒนาโครงข่ายการคมนาคม การขนส่ง และการสาธารณูปโภค เพื่อส่งเสริมภารกิจตาม (1) 3) ประสานงานและสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาพิงคนคร 4) อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะ จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นในพื้นที่การพัฒนาพิงคนคร 5) ส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานและยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่การพัฒนาพิงคนคร โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน และชุมชนสถานที่ติดต่อ

เลขที่ 456 หมูที่ 1 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300