สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรมืออาชีพที่ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับของโลกในปี 2564 (Thailand : The World’s Gems & Jewelry Hub)

พันธกิจ

1. ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับให้มี ขีดความสามารถสูงในตลาดโลก 2. เป็นสถาบันหลักของชาติในการวิจัย ตรวจสอบ และรับรองคุณภาพอัญมณีและเครื่องประดับ รวมทั้งโลหะมีค่า 3. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในด้านอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับเพื่อตอบสนองความต้องการของธุรกิจอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ 4. เป็นศูนย์ข้อมูลอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับเพื่อให้บริการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์ธุรกิจอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับให้สามารถยืนหยัดและแข่งขันได้ทุกสภาวการณ์ในตลาดโลกสถานที่ติดต่อ

เลขที่ 140,140 /1-3, 140/5อาคารไอทีเอฟ-ทาวเวอร์ ชั้น 1-4,6 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500