สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)

สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรชั้นนำในภูมิภาคในการร่วมพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนร่วมกัน

พันธกิจ

1. ให้การช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการที่เกี่ยวโยงกับการช่วยเหลือทางการเงินในการร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจแก่รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันการเงิน ของรัฐบาลประเทศเพื่อนบ้าน 2. ให้การร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน 3. รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และจัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ การกำหนดหรือการดำเนินนโยบายและมาตรการการร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน 4. ประสานการใช้อำนาจหน้าที่หรือการดำเนินการของหน่วยงานของรัฐ องค์การหรือหน่วยงานในประเทศหรือต่างประเทศ และภาคเอกชน ที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการการร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านสถานที่ติดต่อ

123 อาคารซันทาวเวอร์ส A ชั้น 14 ถ. วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900