สถาบันอนุญาโตตุลาการ

สถาบันอนุญาโตตุลาการวิสัยทัศน์

ให้บริการด้านอนุญาโตตุลาการในระดับสากลและส่งเสริมระบบอนุญาโตตุลาการให้มีความเข้มแข็ง

พันธกิจ

1. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการประนอมข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการ 2. ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทโดยวิธีประนอมข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการ 3. ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการประนอมข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการรวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องสถานที่ติดต่อ

เลขที่ 689 อาคารภิรัช ทาวเวอร์ ชั้น 26 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110