สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติวิสัยทัศน์

ภาคเกษตร อุตสาหกรรมการผลิตและบริการ มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง และคนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึง ด้วยความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ที่ได้รับการขับเคลื่อนเชิงนโยบายที่ทันสมัยและเป็นรูปธรรม

พันธกิจ

เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ จัดทำแผนการขับเคลื่อนปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมแบบบูรณาการของประเทศ กรอบแนวทางการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ สนับสนุนและให้คำแนะนำหน่วยงานของรัฐในการจัดทำแผนปฏิบัติงาน รวมทั้งจัดทำตัวชี้วัด ฐานข้อมูล ดัชนี และการศึกษาวิจัยนโยบาย 3. ประสานงานให้สถาบันวิจัย หรือสถาบันการศึกษาในประเทศ และต่างประเทศทำความร่วมมือ ด้านการศึกษา หรือการวิจัยและพัฒนา ที่ตอบสนองต่อนโยบาย และความต้องการของประเทศ ในสาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสถานที่ติดต่อ

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ National Science Technology and Innovation Policy Office 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330