สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติวิสัยทัศน์

“ประเทศไทยมีระบบการแพทย์ฉุกเฉินที่ได้มาตรฐาน ซึ่งบุคคลเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ทั้งในภาวะปกติ และสาธารณภัย ด้วยความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วน”

พันธกิจ

1. จัดทําแผนหลักเกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉินเสนอต่อ กพฉ. 2. จัดทํามาตรฐานและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับระบบการแพทย์ฉุกเฉินเสนอต่อ กพฉ. รวมทั้งกําหนดเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติการฉุกเฉินตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่ กพฉ. กําหนด 3. จัดให้มีระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน รวมถึงการบริหารจัดการและการพัฒนาระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติการฉุกเฉิน 4. ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนา รวมทั้งเผยแพร่ความรู้ทางการแพทย์ฉุกเฉิน 5. จัดให้มีการศึกษาและฝึกอบรมการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉิน 6. ประสานงาน ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติการฉุกเฉิน 7. เป็นศูนย์กลางประสานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ดําเนินงานเกี่ยวกับ การแพทย์ฉุกเฉิน 8. เรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินและการดําเนินกิจการของสถาบัน 9. รับผิดชอบงานธุรการของ กพฉ. หรือปฏิบัติการอื่นตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น หรือที่ กพฉ. มอบหมาย 4. พัฒนาระบบการเงินเพื่อสนับสนุนการแพทยฉุกเฉินให้เพียงพอและยั่งยืน 5. ประสานความร่วมมือด้านการแพทย์ฉุกเฉินกับประชาคมอาเซียนและนานาชาติสถานที่ติดต่อ

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ๘๘/๔๐ หมู่ที่ ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๘๔ พรรษา สาธารณสุขซอย ๖ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐