กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์วิสัยทัศน์

“ประเทศไทยมีระบบการแพทย์ฉุกเฉินที่ได้มาตรฐาน ซึ่งบุคคลเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ทั้งในภาวะปกติ และสาธารณภัย ด้วยความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วน”

พันธกิจ

1. จัดทําแผนหลักเกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉินเสนอต่อ กพฉ. 2. จัดทํามาตรฐานและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับระบบการแพทย์ฉุกเฉินเสนอต่อ กพฉ. รวมทั้งกําหนดเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติการฉุกเฉินตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่ กพฉ. กําหนด 3. จัดให้มีระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน รวมถึงการบริหารจัดการและการพัฒนาระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติการฉุกเฉิน 4. ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนา รวมทั้งเผยแพร่ความรู้ทางการแพทย์ฉุกเฉิน 5. จัดให้มีการศึกษาและฝึกอบรมการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉิน 6. ประสานงาน ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติการฉุกเฉิน 7. เป็นศูนย์กลางประสานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ดําเนินงานเกี่ยวกับ การแพทย์ฉุกเฉิน 8. เรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินและการดําเนินกิจการของสถาบัน 9. รับผิดชอบงานธุรการของ กพฉ. หรือปฏิบัติการอื่นตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น หรือที่ กพฉ. มอบหมายสถานที่ติดต่อ

สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เลขที่ 666 ชั้น 2, อาคาร ธนาลงกรณ์ทาวเวอร์ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำรุง เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700