สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีวิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานบริการรูปแบบพิเศษที่มีความเป็นเลิศ ด้านการบริหารจัดการที่ดี ทำหน้าที่ส่งเสริมหน่วยภาครัฐและเอกชน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สุขและประเทศและภูมิภาคอาเซียน

พันธกิจ

1. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี 2. ส่งเสริมและดำเนินการให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อเสริมสร้างการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี 3. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับหน่วยงานภาคเอกชนและประชาชน เพื่อเสริมสร้างการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีสถานที่ติดต่อ

สำนักงาน ก.พ.ร. 120 หมู่ที่ 3 ชั้น 4 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210