สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา

สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษาวิสัยทัศน์

ไม่มีข้อมูล

พันธกิจ

เพื่อให้บริการแก่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งปวงในการจัดทำราชกิจจา-นุเบกษา ประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สัญญาบัตร ยศ สัญญาบัตรสมณศักดิ์ และสื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น รวมทั้งให้บริการแก่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นหรือประชาชน อันเกี่ยวเนื่องกับประโยชน์ของสำนักพิมพ์สถานที่ติดต่อ

สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา สี่แยกราชวิถี ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300