หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ


องค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ


องค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542